Feierlecht Evangelium vum Kanton Réimech

Dominus vobiscum et cum spiritutuo
 • Déi Reimecher Zockerbäcker
 • Déi Bechmacher Pëllenhändler
 • Déi Welleschter Hattendréier
 • Déi Schwéidsbénger Fléifänkerten
 • Déi Wentrénger Pickjongen
 • Déi Rämescher Kabesfresser
 • Déi Schengener Zalotejonger
 • Déi Biermereng Fiis
 • Déi Elvénger Kalleksbrenner
 • Déi Munrëfer Badshësser
 • Déi Wiiser Stenklepper
 • Déi Fëlstrëffer Fär
 • Déi Wellenfrénger Hierkejongen
 • Déi Duelemer Dätzen
 • Déi Waldbriedemeser Schallentrëppler
 • Déi Daller Kiischenhändler
 • Déi Asseler Kaalwer
 • Déi Roulénger Bék (Téck)
 • Déi Bousser Uessen
 • Déi Iepelénger Kéi
 • Déi Staddbriedemeser Pankechsfréisser
 • Déi Greveldénger Häschekanner
 • Déi Lennénger Lëmmelen
 • Déi Canecher Ielsen

Anmerkung

Grols Jos (Entringer) trug oft das Evangelium vor.

Aus der Zuhörerschaft musste einer hervortreten, ein Buch oder eine Zeitung öffnen und sie dem Grols Jos vor die Nase halten. Dieser verkündigte dann feierlich das Evangelium. Dabei benutzte er eine Weise, nach welcher das Evangelium an den hohen Feiertagen vom Pfarrer vorgetragen wurde. (Quelle: Jung Ady)

Dernière modification le 30.11.20
Aller au contenu principal